Partneri

Zoznam odporúčaných stránok

Na tejto stránke chceme poukázať na kvalitné stránky alebo firmy ktoré sa venujú danému odvetviu alebo spolupracujú s našimi distribútormi. Uvedené stránky sú dôveryhodné zdroje informácií a môžeme ich vrelov doporučiť našim návštevníkom. V prípade, že máte doplňujúce informácie alebo zdroje neváhajte nás prosím kontaktovať.

 

Loga partnerov

toshiba mitshubishi daikin
proklima panasonic sinclair
  Eprofi.sk  

 

Odporúčané stránky

Podľa § 7 ods. 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia č. 28/2012 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zverejňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zoznam osôb oprávnených takúto kontrolu vykonávať na základe osvedčenia im vydaného.

Zoznam oprávnených osôb

 

Lad